To be young and in love in New York City
To not know who I am but still know that I’m good long as you’re here with me
To be drunk and in love in New York City
Midnight into morning coffee
Burning through the hours talking

เพื่อที่จะเป็นคนหนุ่มสาวและหลงรักในมหานครนิวยอร์ก
ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร แต่ก็ยังรู้ว่าฉันสบายดีตราบใดที่เธออยู่ที่นี่กับฉัน
เพื่อจะเมาและหลงรักในมหานครนิวยอร์ก
เที่ยงคืนกลายเป็นกาแฟในยามเช้า
พูดคุยกันอย่างออกรสเป็นชั่วโมงๆ

 

Damn

ให้ตายสิ

I like me better when I’m with you
I like me better when I’m with you
I knew from the first time, I’d stay for a long time
‘Cause I like me better when
I like me better when I’m with you

ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
ฉันรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ฉันอยากจะอยู่ไปนานๆเลย
เพราะฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเมื่อ
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ

 

I don’t know what it is but I got that feeling
Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, it got no ceiling
If we lay, let the day just pass us by
I might get to too much talking, I might have to tell you something

ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ฉันได้รับความรู้สึกนั้น
ตื่นขึ้นมาบนเตียงนี้เคียงข้างกับเธอ เชื่อว่าห้อง ใช่แล้ว มันไม่มีเพดาน
ถ้าเรานอนลง ปล่อยให้เวลาล่วงผ่านเลยเราไป
ฉันอาจจะพูดมากไปหน่อย ฉันอาจจะต้องบอกเธออะไรสักอย่าง

Damn

ให้ตายสิ

I like me better when I’m with you
I like me better when I’m with you
I knew from the first time, I’d stay for a long time
‘Cause I like me better when
I like me better when I’m with you

ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
ฉันรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ฉันอยากจะอยู่ไปนานๆเลย
เพราะฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเมื่อ
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ

Stay awhile stay awhile
Stay here with me
Stay awhile stay awhile, oh
Stay awhile stay awhile
Stay here with me
Right here with me
Yeah, yeah

อยู่สักพักเถอะ อยู่สักพัก
อยู่ที่นี่กับฉัน
อยู่สักพักเถอะ อยู่สักพัก
อยู่สักพักเถอะ อยู่สักพัก
อยู่ที่นี่กับฉัน
อยู่ตรงนี้กับฉัน

I like me better when I’m with you
(yes, I do, yes, I do, babe)
I like me better when I’m with you
I knew from the first time
I’d stay for a long time
‘Cause I like me better when
I like me better when I’m with you

ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
(ใช่ ฉันชอบ ใช่ ฉันชอบนะ ที่รัก)
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ
ฉันรู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ฉันอยากจะอยู่ไปนานๆเลย
เพราะฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเมื่อ
ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ

I like me, I like me
Look who you made me, made me, oh no
Better when

ฉันชอบตัวฉัน ฉันชอบตัวฉัน
ดูสิว่าเธอทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น ทำให้ฉันดีขึ้น โอ ไม่นะ
ดีขึ้นเมื่อ

I like me better when I’m with you

ฉันชอบตัวฉันเองมากกว่าเวลาที่ฉันอยู่กับเธอ